Just A Band – Migingo Express Lyrics


Yo Yo Oyoo Oyoo
Yo Yo Oyoo
Yo Yo Oyoo Oyoo
Yo Yo Oyoo
Yo Yo Oyoo Ooo
Yo Yo Oyoo
Yo Yo Oyoo Oyoo
Yo Yo Oyoo
Migingo to mano marwa kata uwache ang’o
Migingo to mano marwa kata uywage eyeh
Yo Yo Oyoo Oyoo
Yo Yo Oyoo
Yo Yo Oyoo Oyoo
Yo Yo Oyoo
Yo Yo Oyoo Oyoo
Yo Yo Oyoo
Yo Yo Oyoo Oyoo
Yo Yo Oyoo
Yo Yo Oyoo Oyoo
Yo Yo Oyoo
Yo Yo Oyoo Oyoo
Yo Yo Oyoo
Migingo to mano marwa kata uwache ang’o
Migingo to mano marwa kata uywage eyeh
Yo Yo Oyoo Oyoo
Yo Yo Oyoo
Yo Yo Oyoo Oyoo
Yo Yo Oyoo
Yo Yo Oyoo Oyoo
Yo Yo Oyoo
Yo Yo Oyoo Oyoo
Yo Yo Oyoo
Kutemo kawe gi thwon to ubiro ywago ange
Kutemo kawe gi thwon to ubiro ywago ange
Yo Yo Oyoo Oyoo
Yo Yo Oyoo
Yo Yo Oyoo Oyoo
Yo Yo Oyoo
Yo Yo Oyoo Oyoo
Yo Yo Oyoo
Yo Yo Oyoo Oyoo
Yo Yo Oyoo