Moein – Divoonatam Hanooz Lyrics


؛[همخوان]؛
تنها بدون، که من بدون تو میمیرم
دیوونتم هنوز، سراغتو میمیرم
تنها بدون، که من بدون تو میمیرم
دیوونتم هنوز، سراغتو میمیرم
دیوونتم هنوز، دیوونتم هنوز

؛[قسمت اول]؛
هر وقت پُر شدی
از درد سینه سوز
یا بعد یک نگاه
عاشق شدی یه روز
هر وقت گونه هات
دریا شد از غمت
پرسید یک نفر
میشه ببوسمت

؛[همخوان]؛
تنها بدون، که من بدون تو میمیرم
دیوونتم هنوز، سراغتو میمیرم
تنها بدون، که من بدون تو میمیرم
دیوونتم هنوز، سراغتو میمیرم
دیوونتم هنوز، دیوونتم هنوز
دیوونتم هنوز، دیوونتم هنوز

؛[قسمت دوم]؛
حال دلم معلومه
(حال دلم معلومه)
به عشق تو محکومه
(به عشق تو محکومه)
همه شعرای منی
همه دنیای منی
تو تموم آرزوهای منی

؛[همخوان]؛
تنها بدون، که من بدون تو میمیرم
دیوونتم هنوز، سراغتو میمیرم
تنها بدون، که من بدون تو میمیرم
دیوونتم هنوز، سراغتو میمیرم
دیوونتم هنوز، دیوونتم هنوز
دیوونتم هنوز، دیوونتم هنوز

؛[قسمت پایانی]؛
دیوونتم هنوز، دیوونتم هنوز
دیوونتم هنوز، دیوونتم هنوز