Shalom Hanoch – Lishkoach Shelo Tov Lyrics


יושבים במקלטים אין אף אחד ברחוב
בוכים וצוחקים לשכוח שלא טוב
ואין ימים ריקים ואי אפשר לחשוב
ורע אז צוחקים לשכוח שלא טוב
לשכוח שלא טוב

רוצה להודות שאני
מסתכל על הכול מרחוק
ורואה שישנו צד שני
וזאת לא עבירה על החוק
עוצם את עיניי ושומע
איך הירי ניתז מקנים
בשמיים הירח
קבור בחשרת עננים

ואין ימים ריקים ואין סיבה לחשוב
מזל שצוחקים לשכוח שלא טוב
ורוב הזמן שותקים ולא סופרים לילות
צופים אל המרקע ושומעים ת’נפילות

ואין ימים ריקים ואין סיבה לחשוב
מזל שצוחקים לשכוח שלא טוב
ורוב הזמן שותקים ולא סופרים לילות
צופים אל המרקע ושומעים ת’נפילות

כל מה שהייתי אומר
לפני שבחרתי לשתוק
שהומור הוא עניין רציני
הומור זה בעצם לא צחוק
כי כל מי שגר פה יודע
מה יום מחכה לי מחר
צוחק ואחר כך שוכח
שאין לי יותר מה לומר

יושבים במקלטים אין אף אחד ברחוב
יושבים ומחכים וממשיכים לסחוב
ורע אז צוחקים לשכוח שלא טוב

אין ימים ריקים ואין סיבה לחשוב
מזל שצוחקים לשכוח שלא טוב
ורוב הזמן שותקים ולא סופרים לילות
צופים אל המרקע ושומעים ת’נפילות